Politika privatnosti

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka

www.hedonia.rs

SUZANA ROGAN PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE CITY HEDONIA, www.hedonia.rs (u daljem tekstu: Preduzetnik), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: www.hedonia.rs (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Preduzetnika. U tom smislu, Preduzetnik je preduzeo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitio i obezbedio privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.

PODACI O LIČNOSTI KOJE PREDUZETNIK OBRAĐUJE

Član 2.

Prilikom posete web stranice, postoji mogućnost da pretraživač koji se koristi na uređaju posetilaca automatski i bez njegove aktivnosti pruži serveru dostupne neke od informacija:

 • IP adresu uređaja (ili mreže) sa kog se pristupa
 • datum i vreme pristupa
 • ime i URL preuzete datoteke
 • web stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL)
 • pretraživač koji se koristi prilikom pristupa i, ako je potrebno, operativni sistem uređaja sa koga se pristupa, kao i ime provajdera

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja web stranice
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitiman interes (član 12, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Legitimni interes preduzeća proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Preduzetnik je takođe u ponudu uključio i 3D video ture koje se čuvaju na "https://insidemaps.com" i mogu se direktno pokrenuti sa web stranice. Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obradi podataka od strane InsideMaps, mogu se pronaći u pravilima zaštite podataka pružaoca usluga.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 3.

Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak,u skladu sa čl. 15. Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.

SLUČAJEVI U KOJIM SE VRŠI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na sajtu, zatim prilikom predstavljanja zaposlenih (kao i na drugi način angažovanih) lica,klijenata i partnera kao reference u odeljcimasajta, koje nose naziv Kontakti prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

SVRHA NAMERAVANE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 5.

Preduzetnik prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije, odnosno ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne saradnje sa Preduzetnikom, a što može da se odnosi posebno (ali ne isključivo) na upite lica za praksu i zaposlenje, zatim na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Preduzetnik pruža, ali i u svrhu predstavljanja lica na koje se podaci odnose kao članove tima kao i u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti,odnosno kao klijente i/ili partnere, kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije.

Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava 1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima uskladu sa Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu saradnju koju žele da ostvare, ili koju su ostvarili saPreduzetnikom.

Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Preduzetnika u vezi sa određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2 i 4 ovog akta, mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. Zakona, što će rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Član 6.

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u skladu sa članom 21. Zakona, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve informacije iz čl. 23. i čl. 24 Zakona, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26., čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. i čl. 53 Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona.

Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa Zakonom:

1) Pravo na pristup:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa Zakonom.

2) Pravo na ispravku i dopunu:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

3) Pravo na brisanje podataka o ličnosti:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbršu od strane rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim zakonom predviđenim slučajevima.

4) Pravo na ograničenje obrade:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od Zakonom predviđenih slučajeva iz člana 31. stav 1.

5) Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade:
Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci oktriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.

6) Pravo na prenosivost podatka:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo pravo obuhavata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

7) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka:
Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

8) Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Preduzetnikom posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih Zakonom predviđenih prava.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 8.

Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan organizacije Preduzetnika. Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Preduzetnika, zaduženo da odgovara na upite sa sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.

NAČIN ZAŠTITE I ROK OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 9.

Preduzetnik, štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL enkripcije i banere za upravljanje kolačićima.
Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz člana 5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) Zakona, odnosno sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Član 10.

Cookies(u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. Preduzetnik može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite "allaboutcookies.org".

Vrste kolačića (cookies) su sledeće:

 • Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama.
 • Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu najčešće se koriste Google Adwords, Facebook Pixel.
 • Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe se koristi Google Analytics.

Google Analitika

Za potrebe poboljšavanja web stranice, koristi seGoogle Analytics - uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. LLC ("Google"), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Legitimni interes Preduzetnika proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove webstranice:

 • tip/verzija pretraživača
 • operativni sistem koji se koristi
 • referrer URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa računara (ili mreže) sa kog se pristupa
 • vreme upita prema serveru

Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice.

Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.

PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA

Član 11.

Sajt koristi alate za deljenje sadržaja na društvenim mrežama, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Viber, WharsApp, i to na osnovu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Oni mogu da prikupljaju podatke koji se tiču korisnikovog korišćenja sajtaPreduzetnika. Odgovornost za postupanje u skladu sa zaštitom podataka snose navedeni pružaoci usluga. Obrada i korišćenje tih podataka regulisani su politikama o privatnosti društvenih mreža čiji su alati primenjeni na web sajtuPreduzetnika. Preduzetnik nema uticaj na prikupljanje podataka i na način obrade podataka, niti je u potpunosti upućeno u celokupan obim prikupljanja podataka, kao ni u svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju.

Član 12.

Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu.

Preduzetnik ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi na način predviđen u stavu 1. ovog člana.

Za više informacija pogledajte dokument: Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti